A Singh körüljár

„A pupillák sötét centrumában rejtőzik a létezés teljes titka. Fordulj befelé, és nézz keresztül ezen az éjfekete függönyön!” Nemrég kezembe adott szórólapról idézem ezt a szöveget. A lap „Sant” Rajinder Singhnek, a Spiritualitás Tudománya és a Vallások Világszövetsége elnökének 2007. novemberében Magyarországon és Szlovákiában tartott ingyenes előadásait hirdeti meg. „A Spirituális Tudományának Mesterei a benső átalakulás fontosságát hangsúlyozzák. A meditáció – a bensőbe fordulás folyamata. Figyelmünket a lélek székhelyére, a két szemöldök között és mögött elhelyezkedő 'harmadik szemünkbe' vonjuk vissza. Ekkor a Teremtőerővel, a szent Igével, az Isteni Fény és Hangáradattal kerülünk kapcsolatba” – olvasom.

A szórólap szerint Rajinder Singh „személyében tökéletesen olvad össze a modern tudomány és az ősrégi misztika”. Hogy mit szól a modern tudomány a homlok mögött rejtőző 'harmadik szemhez', annak megítélését nálam kompetensebb szakemberekre bízom; de az ősrégi misztikához volna egy-két szavam. A Spiritualitás Tudományának célja a Sant Mat (Surat Shabd Jóga) továbbadása. Tanulmányoztam a http://www.sos.org webhelyet. Sant Mat azt jelenti: „a szentek tanítása”. Ezek a „szentek” mindnyájan Singhek, az indiai félsziget „oroszlánjai”. (Singh oroszlánt jelent.) Mit hirdetnek nekünk?

A Sant Mat első alapelve: az egész teremtésnek egyetlen Istene van. Ezzel persze mi keresztények messzemenően egyetértünk, csakhogy ezt úgy fejtik ki, hogy „a világ nagy spirituális hagyományai megannyi ágai ugyanannak az isteni fának, amely az egy Istenségben gyökerezik”. Vagyis minden vallás jó. Ezzel viszont mi keresztények messzemenően nem értünk egyet. Éppen mert csak egyetlen Isten van, a hamis istenek nem istenek. Ha Ábrahám, Izsák és Jákob Istene valóban Isten, akkor Vishnu, Brahma és Shiva nem isten. A Sant Mat azzal hozza helyzetbe saját vallását, hogy minden vallásnak van külső és belső oldala, és a belső oldal, a miszticizmus, túltekint a szertartásokon, rituálékon, írástudáson, hogy az első kézből szerzett belső tapasztalatban álló spirituális önmegvalósítást keresse. Más szóval a tanítás igazsága és az imádás helyessége mellékes kérdés, csak szubjektív élményünk mérvadó. Ez az állítás borzasztóan népszerű és borzasztóan hamis. A Biblia Istene transzcendens valóság, aki bölcsességében és jóságában irányít bennünket. Nem helyezhetjük föléje belső megtapasztalásunkat. Ő rendelkezik velünk, nem mi ővele. Ha belső tapasztalatunk az abszolút mérce, akkor azonosak vagyunk az istenséggel (panteizmus). Ez pedig a Kígyó kísértése: „Olyanok lesztek, mint az Isten” (Ter 3,5). A keresztény nem fogadhatja el Isten egyetlenségének a Sant Mat alapelveiben kifejtett értelmezését.

A Sant Mat második alapelve: igazi énünk a lélek. Nem a test, nem az elme. Ez mindenekelőtt trichotomizmus, az ember háromrészűségének elmélete, ami manapság nagyon divatos, de a katolikus hittel nem egyeztethető össze. Továbbá: a test leértékelése nem biblikus. „Megalkotta az Úr Isten az embert a föld agyagából, az orrába lehelte az élet leheletét, és az ember élőlénnyé lett” (Ter 2,7). Az ember anyag és szellem egysége, a test elidegeníthetetlenül hozzá tartozik.

A harmadik alapelv: életünk igazi célja a lelkünkkel való kapcsolat visszaszerzése. Ezek szerint saját lelkünkben rejlik az üdvösség. A keresztény hit szerint ez elfogadhatatlan, az üdvösség Istenben rejlik. Vagy saját lelkünk és az istenség azonos? Újabb árulkodó jele a panteista gondolkodásnak... Hitünk szerint a lelket, ha nem talál Istenre, örök kárhozat várja.

A negyedik alapelv szerint a meditáció a spirituális növekedés legbiztosabb útja. A meditációs technika, amelyet a Sant Mat oktat, a fensőbb én fokozatos kibontakozásához vezet. Az utat a vallási hovatartozástól függetlenül lehet járni. Ez az alapelv végzetesen szembenáll a keresztény alapelvvel, amely szerint az üdvösség útja a Jézus Krisztusba vetett hit. Ez nem technika, hanem személyes odaadás egy konkrét személynek, aki halálával és feltámadásával szerezte számunkra az üdvösséget. A megváltás ajándékát önmanipulációval helyettesíteni mágikus technika és önmegváltás.

Az ötödik alapelv a kompetens tanító szerepe haladásunk gyorsításában. Krisztus, Buddha és sokan mások lelki mesterek voltak. A spiritualitás ugyanaz. (???) A múlt nagy mestereit tisztelni kell, de a Sant Mat hangsúlyozza az élő mester fontosságát. Értsd: múltnak igazán szép a kereszténység, buddhizmus stb., és nekünk aztán igazán mindegy, a fő az, hogy a jelenben Rajinder Singhre és az ő tanítványaira hallgass.

A hatodik alapelv: a spiritualitás életpárti. Ez elég pozitíven hangzik, de mögötte ez rejlik: „Amint belül előre haladunk és meglátjuk önmagunkban Isten Fényét, ugyanezt a fényt látjuk ragyogni másokban is.” Ez az alapja az életpártiságnak és az emberiség meghirdetett egységének. Csakhogy ez a gondolat azt jelenti, hogy nincs szükség megváltásra, az isteni fény eleve adottsága létünknek, csak meditálnunk kell, hogy észrevegyük. S ugyan mi ez a fény? Az isteni Jelenlét bennünk. Ismét a kifejezetten ki nem mondott panteizmus bújkál az ártatlanul hangzó elv mögött.

Hitünk szerint Isten transzcendens, „megközelíthetetlen világosságban lakik” (1Tim 6,16). Határtalan szeretetében mégis egyesülni akar velünk, de nem egy meditációs technika útján, hanem a Jézus Krisztusban való hit útján: „Senki sem jut az Atyához, csak általam” (Jn 14,6).

A Vallások Világszövetsége félrevezető fogalom. A nemkeresztény vallásokban vannak pozitív elemek, amelyeket mi is elismerünk, de vannak olyanok is, amelyeket radikálisan tagadnunk kell. „Amit a pogányok áldoznak, azt a démonoknak áldozzák és nem Istennek ... Nem ihatjátok az Úr kelyhét és a démonok kelyhét” (1Kor 10,20-21). A nemkeresztény vallásokkal párbeszéd lehetséges, egység nem. Egy minden vallás fölött álló világszövetség képtelenség.

A szórólap meghirdeti: Rajinder Singh az előadások után azokat, akik a feltételeknek megfelelnek, beavatja „az isteni Fény- és Hangáradatba”. A beavatás mintegy két óra hosszat tart. Világosan meg kell mondani, hogy ez a beavatás pogány vallási aktus. Aki ilyen beavatáson résztvesz, keresztény hitét megtagadja.

Jó volna, ha keresztény szervezetek nem adnának helyet ilyen programoknak. A Biblia mondja Cidkija király uralkodásának idejéről: „Még a papok valamennyi elöljárója meg a nép is hűtlenül a nemzetek valamennyi undokságát követte, s megszentségtelenítette az Úr házát” (2Krón 36,14). Mi ne tegyünk így.

Mint mondottam, Singh „oroszlánt” jelent. Péter első levelében azt olvassuk: „Ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán körüljár, keresve, kit nyeljen el” (1Pt 5,8). Igen, a Singh körüljár. „Erős hittel álljatok neki ellen” (1Pt 5,9).