Isteni Ártatlanság Közössége

Kevin McDonald, Southwark római katolikus érseke, 2007. szeptember 21-i dátummal sajtóközleményt adott ki, mely szerint az Isteni Ártatlanság Közösségét (amely Patricia De Menezes állítólagos magánkinyilatkoztatásain alapul) nem hagyja jóvá és annak nyilvános működését nem engedélyezi. (Southwark főegyházmegye London déli részét és Kent megyét foglalja magában.) Az érsek indokolásában teljes terjedelmében közli a Hittani Kongregáció 2007. július 16-án kelt alábbi levelét.A Hittani Konregáció észrevételei Mrs Patricia De Menezes írásaival és az Isteni Ártatlanság Közösségével kapcsolatban

Mrs Patricia De Menezes írásaiban négy fő terület ad okot aggodalomra:

1. Az Isteni Ártatlanság Közössége részéről támasztott túlzott igények
2. A Jézusnak tulajdonított nem megfelelő szavak és kifejezések
3. Az abortált gyermekek állapotára vonatkozó kérdéses követelés
4. A „Sugallatokban” az egyházi tekintély támadására használt fegyelmezetlen nyelv

Túlzott igények

De Menezes extravagáns igényeket támaszt az Isteni Ártatlanság Közössége részéről: „Az Egyházon belüli összes különböző lelkiséget és karizmát tekintve, Urunk megmutatta nekem, hogy ezek mintegy a gyémánt különböző lapjai voltak, de az Isteni Ártatlanság Útja a teljes gyémánt” (31.1.01.). Mi több, világosan azt hiszi, hogy ennek a meggyőződésének természetfölötti megerősítése van:

Jézus: Ezeknek a nagy rendeknek és közösségeknek alapítói erre az órára vártak, és mennyire kívánják, hogy már tündököljön – úgy tündököljön, hogy mindenki lássa (12.4.98). Egyes pontokon majdnem hisztérikus hangnem lép a párbeszédbe, amely nem egyeztethető össze a Megtestesült Ige kommunikációjával: „Jézus: Te vagy Isten Új Népének kezdete” (11.1.94); Ez a lelkiség magának az Egyháznak Tökéletes Eredeti Lelkisége (12.4.98); Ez a Rend, az Én Isteni Ártatlanságomnak tökéletes Rendje az első és utolsó Rend! Az Alfa és az Ómega, ÉN VAGYOK. Ez a Rend az ÉN RENDEM! Ez a Rend Tökéletesség! Az ÉN Isteni Tökéletességem Rendje megelőz minden rendet, felülmúl minden rendet, ez Isten eredeti tökéletes Egyetemes keresztény Rendje!” (12.4.88)

Jézusnak tulajdonított nem megfelelő szavak és kifejezések

A szavak és kifejezések, amelyeket De Menezes tulajdonít Jézusnak „megmutatkozásai” alkalmából, időnként különösek, bizarrok. Nincsenek összhangban az egészséges és bölcs evangéliumi tradícióval. „Jézus hangja”, amelyet ezekben a kinyilatkoztatásokban hallunk, újból és újból egyfajta társalgási fecsegés szintjére ereszkedik le: „Jézus: Egyszóval nem hiszel nekem? De Menezes: Bocsánat, Uram, csak kíváncsiság volt. Jézus: Kíváncsiság okozta a macska halálát: térjünk vissza Szent Jánoshoz. (4.12.93) Jézus: Mondd meg nekik, hogy ez az egyetem fölajánl egy Magiszteri Fokozatot, Uratok és Magiszteretek fokozatát, és minden hallgatótól azt várom, hogy kitüntetéssel végezzen, P osztályzattal. A P a perfekciót (tökéletességet) jelenti. (29.11.95) Menezes: Uram, az Isteni ártatlanság Útja nem annak tűnik, amit a fiatalok akarnak. Jézus: Mit akarnak a fiatalok? Menezes: Izgalmat. Jézus: Tudok én nekik annyi izgalmat adni, hogy szívrohamot kapnak!” (11.1.01).

Az abortált gyermekek állapotára vonatkozó kérdéses követelés

A központi üzenet, amelyről De Menezes azt állítja, hogy 1984 óta kapja, nevezetesen az, hogy az Egyház nyilvánítsa vértanúnak az összes ártatlan gyermeket, akit születése előtt szándékosan megölnek, és ismerje el ezeket a meg nem született gyermekeket az Aprószentek (angolul: Holy Innocents, szent ártatlanok) vértanú-társainak, tanbelileg problematikus. Vértanú az lehet, aki Krisztusról tanúskodik. Ha az abortusz áldozatait vértanúnak minősítjük, akkor úgy tűnik, hogy bármely erkölcsi rossz minden áldozatát hasonlóképpen vértanúnak kell tekintenünk. De Menezes „szeretet keresztsége” fogalma nem tanbeli fejlődés, mint ő igényli. Inkább olyan újítás, amelyet nehéz összhangba hozni az Egyház tanításával.

A „Sugallatokban” az egyházi tekintély támadására használt erőszakos nyelv

De Menezes feltételezett kinyilatkoztatásai és írásai vitatkozó és elkülönülő szellemet mutatnak. Az Egyház azt a vádat kapja, hogy megakadályozza Jézus erőfeszítéseit milliónyi abortált gyermek lelkének megmentésére, ezért „Jézus” az Egyház hierarchiáját, amely nem hajlandó „igényt támasztani” az abortáltakra, az abortusz híveivel és az abortuszt támogató törvényhozókkal sorolja együvé. De Menezes feltételezett kinyilatkoztatásainak „Jézusa” nincs tisztában az Egyház megalkuvás nélküli kiállásával az abortusz bűne ellen és részvéttel teljes reménységével a keresztség nélkül meghalt gyermekek üdvösségét illetően. Úgy tűnik, mintha Jézust rendetlen módon megkötné saját Egyháza: mintha Jézus nem volna hajlandó semmi jót tenni a gyermekekért, amíg a kívánt „igénylés” meg nem történik.

A szokatlanul erőszakos és fenyegető nyelvezet, amelyet a „sugallatok” használnak az egyházi hatóságok támadására, minden hiteles isteni kinyilatkoztatással összeegyeztethetetlennek látszik: „Jézus: Azokat, akik hanyagságuk által ítéletnek vetik alá a gyermekeket, én tűz általi ítéletnek fogom alávetni ... Gonosz rövidlátó pásztorok. Enyém a bosszú! Akik tudnak erről a kegyelemről, ne legyenek önelégültek! Bíborosok, püspökök, teológusok és nép, kötelességetek világos! Emberéletek és halhatatlan lelkek forognak kockán!” (11.9.97), vagy ismét: „Közöld az érsekkel, hogy keményszívűsége olyan, mint a fáraóé, és én csapást fogok hozni a népre” (19.8.95).

Az Isteni Ártatlanság Közösségének szabályzata

A szabályzat nem ítélhető meg és nem közelíthető meg önmagában, hanem Patricia De Menezes kérdéses „sugallatainak” fényében kell azt olvasni. Óhaja szerint a tagoktól el kell várni, hogy ne csak „folytonosan tanulmányozzák a hitet”, hanem tanulmányozniuk kell „az Isteni Ártatlanság Családjának jellegét és lelkiségét, amelyek alapítónk, Patricia De Menenez inspiráló írásaiban foglaltatnak” (6. pont). A tagok „kötelezve vannak, hogy kövessék Alapító Anyánk tanítását és irányítását egész élete során” (7. pont). Ezután a választott elöljáróknak „ki kell tartaniuk az alapító sugallat mellett” (7. pont).

Minthogy a feltételezett kinyilatkoztatások, amelyek az Isteni Ártatlanság Közösségének lelkiségét megalapozzák, a legnagyobb mértékben megkérdőjelezhetők, ebből kifolyólag a közösség lelkisége gyökerében elhibázott. A közösség előterjesztett alapszabálya teljesen ebből a lelkiségből táplálkozik, ezért nem hagyható jóvá.Megjegyzés

A Southwarki Érsekség már 2001-ben kiadott egy állásfoglalást Patricia De Menenez állítólagos magánkinyilatkoztatásairól, amely így hangzik:

A Southwarki Főegyházmegye nem fogadta el az Isteni Ártatlansággal kapcsolatos állítólagos jelenések hitelességét, és a Főegyházmegye nem adta tekintélyét annak nyilvános terjesztéséhez.Forrás:

http://rcsouthwark.co.uk/statement_cdi_2.html

Lásd még a témában:

http://www.theotokos.org.uk/pages/unapprov/patricia/patrici2.html

http://www.theotokos.org.uk/pages/unapprov/patricia/patrici1.html