Szövegek, olvasmányok

Szövegek a hét láng kigyújtásához

Hit

Istenem, imádlak és szentnek vallak téged. Te vagy létezésem forrása és célja. Köszönöm, hogy szeretsz és boldoggá akarsz tenni. Hiszem, hogy most is körülfogsz határtalan szereteteddel. Fölajánlom dicsőségedre egész lényemet, egész életemet, tetteimet és szavaimat. Mindenestül tied akarok lenni. Szeretni akarlak teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes elmémből és minden erőmből. Végy birtokodba és használj engem a te dicsőségedre! Köszönöm, hogy megteszed. Dicsőítelek, áldalak és magasztallak mindörökké. Amen.

Életszentség

Uram, Jézus Krisztus, bűnösnek vallom magam színed előtt. Ellene mondok a bűnnek és a sátánnak. Kérlek, bocsásd meg minden bűnömet, tégy szabaddá a Gonosz hatalmától, és vezess engem dicsőséged országába. Hiszem, hogy meghaltál értem a kereszten. Hiszek szent véred szabadító erejében. Hiszek életadó föltámadásodban. Elfogadlak téged személyes Megváltómnak és életem egyedüli Urának. Jöjj életembe és vedd birtokodba. Járj át engem föltámadott életed újjáteremtő erejével. Követni akarlak. Érted akarok élni. Köszönöm ingyen kegyelmedet, amellyel megújítasz és dicsőségedben ragyogóvá teszel engem. Gyújtsd ki bennem az életszentség lángját. Köszönöm, hogy megteszed! Amen.

Tanúság és Lélek-hívás

Uram, Jézus Krisztus, tied akarok lenni. Megbánom életem minden bűnét, kérem bocsánatodat és szent véred szabadító erejét. Köszönöm, hogy föltámadásodban új életet adsz nekem. Kérlek, tölts el engem az új élet fényével és örömével, erejével és vonzásával. Tanúságot akarok tenni rólad embertársaim előtt. Meríts be engem Szentlelked pünkösdi tüzébe, hogy bátran valljam meg beléd vetett hitemet, és tanúságom hatékony legyen. Add meg nekem mindazokat a lelki adományokat, amelyek a Te tanúddá és Lelked eszközévé avatnak engem. Köszönöm, hogy meghallgatsz! Dicsőítelek és áldalak mindörökké. Amen.

Állandó ima

Uram, Jézus Krisztus, egész életemet fölajánlom a te dicsőségedre. Téged akarlak vallani és imádni tetteimmel és szavaimmal. Semmisítsd meg bennem mindazt, ami nem dicsőít téged, és egész valómat alakítsd Szentlelked erejével a Te imádásoddá és dicsőítéseddé. Közre akarok működni Lelkeddel, aki bennem imádkozik. Elfogadom Lelked valamennyi adományát, amelyekkel dicsőíthetlek és hirdethetlek téged, és szolgálhatom testvéreimet. Élni fogok ajándékaiddal Egyházad épülésére, mert mindenek fölött szeretlek, és ki akarom fejezni szeretetemet. Áraszd belém Lelked erejét, hogy testestül-lelkestül alkalmas eszközöddé váljak. Köszönöm, Uram! Imádlak és dicsőítelek téged Atyáddal és Szentlelkeddel együtt mindörökké. Amen.

Nonkonformizmus és Gábriel-misszió

Uram, Jézus Krisztus, te vagy az út, az igazság és az élet. Ellene mondok e világ fejedelmének és az ő hatalmának, a világ gondolkodás- és viselkedésmódjának. A keskeny ösvényen akarok járni, a szűk kapun akarok bemenni, amit te nyitottál meg kereszthaláloddal és föltámadásoddal. Add nekem Lelkedet, hogy tudjak különbséget tenni jó és rossz között, legyen bátorságom szembeszállni a Gonosszal, és megalkuvás nélkül követni téged. Köszönöm, hogy küldetést adtál nekem, amit teljesíthetek a te dicsőségedre. Engedd, hogy mindig fölismerjem, mit kívánsz tőlem, és Szentlelked erejével meg is tegyem azt. Köszönöm, Jézus! Áldom szent nevedet, és boldogan áldani akarom a teljes örökkévalóságban. Amen.

 

Bevezető olvasmányok a szentségimádásokra

Lektor: Ez az én szeretetett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok (Mt 17,5).

Mind: Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád (1Sám 3,9).

Első nap:

A 2. vatikáni zsinat “Gaudium et Spes” konstitúciójából (13)

Az egész emberi élet, akár az egyéni, akár a közösségi élet, küzdelem, sőt drámai küzdelem a jó és a rossz, a világosság és a sötétség között. Mi több, az ember rájön, hogy a maga erejéből vissza sem verheti a rossznak támadásait, s mindenki úgy érzi magát, mintha bilincsbe volna verve. De íme: eljön maga az Úr, hogy kiszabadítsa és megerősítse az embert, belsőleg megújítva őt, “a világ fejedelmét” pedig – aki az embert a bűn szolgaságában tartotta – “kivetve” (Jn 12,31).

Második nap:

Pazzi Szent Mária Magdolna írásaiból

Szentlélek, te nem maradsz meg a változatlan Atyában és Igében, mégis állandóan ott vagy az Atyában és az Igében, és ott vagy ugyanakkor saját magadban és az összes boldog lélekben és teremtményben is. Azokban a teremtményekben találod meg helyedet, akik úgy készülnek fel fogadásodra, hogy ajándékaidban részesülve hozzád hasonló tiszta lelkületre kötelezik el magukat. Jöjj el, Szentlélek! Jöjjön el az Atya egyesítő ereje, az Ige szeretete! Te vagy az igazság Lelke és a szentek jutalma, a lelkek nyugodalma, világosság a sötétségben, te vagy a szegények gazdagsága, a szerető lelkek kincse, az éhezők kielégítője, az égi haza felé vándorlók vigasztalása, és te vagy minden kincsek foglalata. Jöjj el, aki Máriára leszállva őt alkalmassá tetted, hogy az Ige testet öltsön benne. Működj bennünk is azzal a kegyelemmel, amellyel a kegyelem és a természet csodáját őbenne véghezvitted!

Harmadik nap:

Vianney Szent János katekéziseiből

Akik a Szentlélekre hallgatnak, megtapasztalhatják bensejükben a boldogság minden fokát, viszont a rossz keresztények töviseken és éles köveken járnak.

Akiben a Szentlélek lakik, az Isten jelenlétében van és sosem unatkozik, mert szívéből szeretet árad.

A Szentlélek nélkül olyanok vagyunk, mint az utca köve. Végy egy követ az egyik kezedbe, másikba meg vízzel telt szivacsot: szorítsd meg mindkettőt. A kőből semmi sem jön, a szivacs pedig bőven ontja a vizet. A szivacs a lélek, amelyet betölt a harmadik isteni személy, a kő meg a hideg és kemény szív, ahol nem lakik a Szentlélek.

Akiben a Szentlélek ott van, annak ízlik az ima és mindig rövidnek találja rá az időt. Isten jelenlétét sosem veszíti el. Az Oltáriszentségben élő Krisztus előtt olyan a szíve, mint a szőlőfürt a sajtóban.

Az igazak szívében a Szentlélek kelti a gondolatokat, s ő adja ajkukra a szavakat.

Megyedik nap:

A Jelenések könyvéből (19,11-16)

Láttam a megnyílt eget, és íme, egy fehér ló, és aki azon ült, annak Hűséges és Igaz volt a neve, és igazságosan ítél és harcol.

A szeme pedig olyan, mint a tűz lángja, és a fején számos korona. Olyan neve van rá írva, amelyet rajta kívül senki sem ismer. Vértől ázott ruhába volt öltözve, és ez a neve: Isten Igéje. Az égi seregek követték őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve. Szájából kétélű kard nyúlt ki, hogy azzal verje meg a nemzeteket. Ő fogja kormányozni őket vasvesszővel, és ő tapossa a mindenható Isten bosszuló haragjának szőlőprését. A ruhája és ágyéka fölé ez van írva: Királyok Királya és uralkodók Ura!

Figyelmeztetés:

A lektor az“Ez az én szeretett Fiam”-ra kapott válasz után a két szürke vonal közötti részt teljes egészében fölolvassa (kivéve a zárójelbe tett lelőhelyeket), és nem tesz hozzá semmit.