Ima

Anima Christi

Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg engem!
Krisztus oldalából kifolyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem!
Ó jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád,
és szentjeiddel dicsérjelek téged,
mindörökkön örökké. Ámen.

Jöjj Szentlélek

    (A Veni Sancte Spiritus szekvencia magyar átköltése)

Jöjj Szentlélek, szállj közénk,
hozz a mennyből tiszta fényt,
amit nem tud adni más!
Üres a szív nélküled,
jöjj és oszd ki kincsedet,
jöjj szívünkbe, ragyogás!

Lelkünk mélyén új lakó,
bajainkban biztató,
zűrzavarban enyhülés,
fáradságban nyugalom,
forró nyárban fuvalom,
könnyet törlő drága kéz!

Halloween esti mise előtt

Night of Light
Mindenható Isten, végtelen Szentség, minden jó forrása!

Gyógyulásért

(Circónak, az Insalata mixta blog szerzőjének tartozom köszönettel a szövegért, szerzője ismeretlen)

Zita királyné boldoggá avatásáért

Zita királyné idős korábanMennyei Atyánk, te Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak megaláztatása által megszabadítottad a világot; őt pedig, aki király volt, de értünk szolgává lett és odaadta életét sokakért, felmagasztaltad.

Kármel Szüze

Kármel Szüze, édesanyám, egészen neked szentelem magam, egész létemet bizalommal neked adom. Fogadd el azt, ami volt: múltamat. Fogadd el azt, ami van: jelenemet. Fogadd el azt, ami lesz: jövőmet. Ezzel a teljes odaszenteléssel bizalommal neked adom mindazt, amim van, mindazt, ami vagyok, mindazt, amit az Örök Atyaistentől, szentséges Fiadtól és a Szentlélektől kaptam. Bizalommal neked adom értelmemet, akaratomat és szívemet. Kezedbe adom szabadságomat, aggodalmaimat, minden reményemet és minden vágyamat, bánataimat és örömeimet.

Szép vagy

Szent Bonaventura imája

Mily kimondhatatlanul szép vagy, fölséges Istenem, és mily kristálytisztán tündöklik az örök világosság fényessége! Élet, amely minden életet éltetsz; világosság, amely minden világosságot megvilágítasz! Te tartod örök tündöklésben a sokféle ragyogó fényforrást isteni trónusod előtt az idők kezdetének hajnalhasadása óta.

Üdvözlégy Mária

Angyali üdvözlet

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes! Az Úr van teveled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Szent Mihály segítségéért

Könyörülő Istenünk, küldd el hozzánk hatalmas angyalodat, Szent Mihályt, hogy a mennyei seregek élén szent neved dicsőségéért és a mi lelki szabadságunkért küzdve, a sötétség fejedelmét visszaverje, a lázadó angyalokat elűzze, befolyásuktól mindnyájunkat szabaddá tegyen, s világgá kiáltsa: «Ki olyan, mint az Isten?»

Ima a Szent Vér erejében

Istenem, az Igaz Vér legyen oltalmunk, a szeplőtlen és érintetlen Bárány Vére, Egyszülöttednek, Jézus Krisztusnak drága Vére.

Tartalom átvétel